Missie/visie

Missie: “Obs Meester Haye, waar ieder kind telt.”

Onderwijskundig

 • Wij willen ieder kind uitdagen en stimuleren om zelfstandig zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen.
 • Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en dagen ze uit tot betere prestaties.
 • Wij streven naar een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8.
 • Wij bevorderen zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en samenwerking.

Levensbeschouwelijk:

 • Onze school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwing, afkomst of maatschappelijke opvatting.
 • Wij willen als school bereiken dat kinderen een basis krijgen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn hierbij belangrijke kernwoorden.
 • Wij leren voor het leven, niet voor de school.

Pedagogisch:

 • Wij werken in een sfeer met interesse, aandacht, respect en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om ons heen. Wij stimuleren dat een kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de materialen op school. Wij vinden een geregeld contact tussen school en thuis onontbeerlijk.
 • Evenals de betrokkenheid van ouders.

Organisatorisch:

 • Wij hechten aan een goed overleg met ouders, kinderen en andere betrokkenen.
 • Wij werken met schoolregels die samen met de kinderen tot stand zijn gekomen.
 • Wij vinden het belangrijk dat ieder teamlid, ouder en kind bekend is met de schoolafspraken en die naleeft.

Maatschappelijk:

 • Onze school is een lerende organisatie, die zichzelf steeds verder ontwikkelt, zoekt naar antwoorden op problemen van vandaag en probeert in te spelen op de vraagstukken van morgen.
 • Wij trachten onderwijs te geven dat voorbereidt op een volwassenheid waarin zowel plaats is voor persoonlijk presteren als voor zaken als respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.
 • Een school die leert dat in principe niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten.