De school

Wij zijn een openbare school.

Dit betekent dat iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond, godsdienst of levensbeschouwing welkom is. We verwachten van eenieder, dat men andere culturen en denkbeelden respecteert.

We scheppen binnen de school een klimaat dat zorgt voor een goede motivatie. De leeromgeving is kindvriendelijk en we streven ernaar binnen de mogelijkheden de beste leer- en hulpmiddelen binnen de school te krijgen. Een kind voelt zich op onze school thuis. Uiteraard is daarbij het vertrouwen van u als ouders onmisbaar. Onze denkbeelden en ideeën staan in onze missie en visie beschreven.

Wij vinden het heel belangrijk om een dorpsschool te zijn. Wij hebben een belangrijke functie binnen de gemeenschap. We vieren samen feesten en sluiten projecten schooloverstijgend af. Daarbij wordt soms de gehele bevolking uitgenodigd op school te komen, om te kijken waar de kinderen mee bezig zijn. De directeur schrijft in de plaatselijke dorpskrant en houdt zo de bevolking op de hoogte van het reilen en zeilen van en in de school.

Uit de instroomgegevens kunnen we opmaken dat de leerlingen die onze school bezoeken zich gelijkwaardig ontwikkelen vergeleken met andere leeftijdgenoten in het land. De doorstroom- en uitstroomgegevens bevestigen dit. De scores van de NIO en eindtoetsen van de afgelopen jaren laten het beeld zien dat de toetsresultaten in het algemeen overeenkomen met of beter zijn dan het landelijk gemiddelde. Er zijn vrijwel geen leerlingen die in een achterstandssituatie verkeren.

We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem, waarbij gestreefd wordt met zoveel mogelijk leerlingen de gestelde doelen te bereiken. Voor differentiatie (het werken op verschillende niveaus) wordt voldoende ruimte en tijd gecreëerd zodat alle leerlingen aan hun trekken kunnen komen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich zo veelzijdig mogelijk kunnen ontplooien. De school vormt een belangrijk onderdeel van de maatschappij en is derhalve vaak een verlengstuk van het gezin. We treden onze leerlingen en ouders op een open manier tegemoet en laten in ons onderwijsaanbod zaken als eerlijkheid, respect, vertrouwen en waardering voor elkaar een grote rol spelen.